#MONSTRUM พันธุ์อสูรกลาย 4 ตุลาคม ในโรงภาพยนตร์

772

MONSTRUM

ชื่อเรื่อง MONSTRUM พันธุ์อสูรกลาย

ประเภท Action/Thriller

กำหนดฉาย 4 ตุลาคม

บริษัทจัดจำหน่าย โมโนฟิล์ม

อำนวยการสร้าง จง แท วอน (Operation Chromite)

ควบคุมงานสร้าง ยาง ชาง ฮุน

กำกับ โฮ จง ฮอ

เขียนบท โฮ แดม, ฮู จอง โฮ

แสดงนำ คิม มย็อง มิน (Detective K, A Day)
อี ฮเยรี

ชเว อู ชิก (Train to Busan, OKJA)

เรื่องย่อ

“อสูรร้ายในตำนานได้ทำให้ผู้คนบนเขาอินวังซานต้องหวาดผวา”

ในช่วงแห่งราชวงศ์โชซอน โรคระบาดได้แพร่กระจายเข้าสู่ผู้คน เกิดภาวะแร้นแค้นทั่วทั้งเมือง และผู้คนตื่นตระหนกเมื่อมีข่าวลือถึงอสูรร้ายแห่งบรรพกาลออกมาไล่ฆ่ามนุษย์บนภูเขาอินวังซาน

ชาวเมืองเริ่มต่อต้านองค์จักรพรรดิ เพราะคิดว่าพระองค์จะไม่สามารถปกป้องพวกตนได้ พระองค์จึงมอบหมายให้ ยุน กยอม อดีตองครักษ์ประจำราชวงศ์ ออกไปสืบหาความจริงและล่าอสูรร้ายตัวนั้นก่อนที่การต่อต้านจะรุนแรงเกินควบคุม แต่หารู้ไม่ว่าอสูรร้ายตัวนั้นอาจเป็นภัยอันตรายที่สามารถทำลายเมืองให้ย่อยยับ

ตัวอย่างภาพยนตร์ MONSTRUM พันธุ์อสูรกลาย

ชื่อเรื่อง
ประเภท กาหนดฉาย บริษัทจดั จาหนา่ ย อานวยการสร้าง ควบคมุงานสร้าง กากบั

เขียนบท แสดงนา

เรื่องยอ่

MONSTRUM

MONSTRUMพนัธ์อุสรูกลาย Action/Thriller
4ตลุ าคม
โมโนฟิล์ม จงแทวอน(OperationChromite) ยางชางฮนุ

โฮ จง ฮอ
โฮ แดม, ฮู จอง โฮ
คิม มย็อง มิน (Detective K, A Day) อี ฮเยรี
ชเว อู ชิก (Train to Busan, OKJA)

“อสรู ร้ายในตานานได้ทาให้ผ้คู นบนเขาอินวงั ซานต้องหวาดผวา”

ในช่วงแหง่ ราชวงศ์โชซอน โรคระบาดได้แพร่กระจายเข้าสผู่ ้คู น เกิด ภาวะแร้นแค้นทวั่ทงั้เมืองและผ้คูนตื่นตระหนกเมื่อมีขา่วลอืถึงอสรูร้าย แหง่ บรรพกาลออกมาไลฆ่ า่ มนษุ ย์บนภเู ขาอินวงั ซาน

ชาวเมืองเริ่มตอ่ ต้านองค์จกั รพรรดิ เพราะคดิ วา่ พระองค์จะไมส่ ามารถ ปกป้ องพวกตนได้ พระองค์จึงมอบหมายให้ ยนุ กยอม อดีตองครักษ์ ประจาราชวงศ์ออกไปสบืหาความจริงและลา่อสรูร้ายตวันนั้ก่อนทกี่าร ตอ่ต้านจะรุนแรงเกินควบคมุ แตห่ารู้ไมว่า่อสรูร้ายตวันนั้อาจเป็นภยั อนัตรายที่สามารถทาลายเมืองให้ยอ่ยยบั

คาแถลงการณ์จากผ้กูากบั

เรื่องราวทงั้หมดเกิดจากข้อความสนั้ๆในพงศาวดารของราชวงศ์โชซอนพงศาวดารแสดงให้เห็นวา่ในช่วงรัชสมยัของพระ เจ้าจนุ จง มีปรากฏการณ์ลกึ ลบั (หรือเหตกุ ารณ์) ที่เรียกวา่ “MUL GWE” – “mul” หมายถงึ ‘สงิ่ ‘ และ ‘gwe’ หมายถึง “แปลก” ซงึ่ รวมกนั แล้วหมายถงึ สงิ่ แปลกประหลาดที่ทาให้เกิดความตื่นตระหนกในพระราชวงั และเป็นการบงั คบั ให้องค์ จกั รพรรดิต้องละทงิ้ที่พานกั ของตนซงึ่ ทาให้ผมสงสยั เกี่ยวกบั “สงิ่ นนั้ ”ตลอดเวลา

หรือวา่มนัจะเป็นสตัว์ประหลาดที่มีชีวติอยจู่ริงหรือเป็นเพียงคาเปรียบเปรยถงึความหายนะทเี่กิดขนึ้ภายในวงัอยา่ง หลกี เลยี่ งไมไ่ ด้ หรือ มนั อาจจะเป็นเพียงแคเ่ สอื ที่เดินลงไปยงั พระราชวงั จากเขาอินวงั ซาน ทาให้ผ้คู นละแวกนนั้ เรียก ปรากฎการณ์นวี้า่“mulgwe”หรือ“สงิ่แปลก”จากความกลวัหรืออาจจะเป็นโรคระบาดที่แพร่หลายมายงัผ้คูนหรือภยั ธรรมชาติก็เป็ นได้

ในขณะที่ผมกาลงั จินตนาการถงึ ทฤษฎีตา่ งๆ ที่เกี่ยวกบั “mul gwe” ผมได้เรียนรู้ไปถงึ ห้องโถงโจจนุ ซงึ่ ถกู อาพรางอยใู่ น พระราชวงั ในรัชสมยั ของพระเจ้าย็อนซนั ตามพงศาวดารนนั้ พระเจ้าย็อนซนั เป็นคนชอบสะสมสตั ว์ป่าหายาก และห้องโถง นเี้องที่สร้างขนึ้เพื่อเก็บกรงตา่งๆของพวกสตัว์ประหลาดเหลา่นนั้ผมก็เลยตงั้ข้อสนันิษฐานวา่ประวตัิศาสตร์ที่ถกูบนัทกึไว้ และผสานเข้ากบัจินตนาการเกี่ยวกบั“mulgwe”นนั้คือสตัว์ป่าในบรรพกาลที่มีอยจู่ริงในชว่งสมยันนั้

ในจินตนาการของผม“mulgwe”ถือกาเนิดในห้องโถงลบันนั้เป็นลกูผสมของสตัว์ประหลาดที่ชวั่ร้ายที่สดุ ผมจินตนาการ เห็นวา่มนัสามารถคารามบนจตรุัสควางฮวามนุสง่สญัญาณให้เหลา่ทหารต้องออกมาเตรียมพร้อมรับมือการรบกบัสตัว์ ประหลาดตวั นี้

ใครจะสามารถปกป้องราชวงัให้รอดพ้นจากอสรูร้ายตวันี้สาหรับผมคาตอบมนัชดัเจนอยใู่นหนงัสอืประวตัิศาสตร์นนั่ก็คือ ”ประชาชน”ตามประวตัิศาสตร์แล้วประชาชนคือผ้ฟูืน้ฟปูระเทศให้กลบัมามชีีวติครัง้แล้วครัง้เลา่ไมว่า่จะต้องเผชิญกบั ความพินาศและความยากลาบากมากเพียงใดก็ตามประชาชนเทา่นนั้ที่สร้างประเทศขนึ้มาใหม่ไมใ่ช่นกัการเมืองไมใ่ช่ ผ้นู าทหารใดๆ ทงั้ นนั้

นี่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเลา่ ผา่ น “mul gwe” สตั ว์ประหลาดร้ายในตานานที่ผมได้ค้นเจอ ผมจะทาให้มนั มีลมหายใจ สมจริงเฉกเช่นเดียวกบัประวตัิศาสตร์ที่กลา่วถงึมนัเรื่องราวของผ้คูน..ทไี่มไ่ด้มียศถาบรรดาศกัด์ิสงูสง่แตส่ามารถที่จะ ปกป้องบคุคลที่อยสู่งูกวา่ตนได้

เรื่องราวที่เกิดขนึ ้ “ศพผ้คูนกองพะเนินเป็นร้อยทา่มกลางขา่วลอืเกี่ยวกบัอสรูร้ายในตานาน”

ในช่วงปี1519ช่วงแหง่การครองราชบลัลงัก์ในปีที่13ขององค์จกัรพรรดิจนุจงการแพร่หลายของโรคระบาดแผก่ระจาย ไปทวั่ เมืองหลวงจนไมส่ ามารถควบคมุ ได้ หลงเหลอื ไว้เพียงความหวาดกลวั และหวาดระแวงของประชาชน ผ้ทู ี่ต้องสงสยั วา่ได้รับเชือ้ร้ายมาต้องถกูฆา่ตายอยา่งโหดเหยี้มโดยเจ้าหน้าที่รัฐจากนนั้ก็มีการขดุหลมุฝังศพขนาดมหมึาขนึ้มาบนเขา อินวงัซานและศพหลายร้อยถกูทงิ้ไว้ที่นนั่คืนหนงึ่ได้เกิดแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรงพนื้หลมุศพได้แตกออกพร้อมเสยีงคาราม ที่นา่หวาดกลวัศพจานวนไมน่้อยที่ตกลงไปในรอยแยกนนั้และตรงกนัข้ามกลบัมีสงิ่มีชีวิตประหลาดได้ขนึ้มาจากหลมุมืด แหง่ นนั้ มนั คือ “อสรู ร้าย” ที่ปกคลมุ ด้วยเงามืดดา เสยี งคารามของมนั ได้ทาให้ทหารที่ประจาการอยทู่ ี่นนั่ ต้องหวาดผวาไป ทงั้ คืน

“ภยัวิกฤติที่เป็นอนัตรายตอ่ราชบลัลงัก์อสรู หรือการสมคบคิดของกบฏ”

ขา่วลอืได้แพร่หลายไปทวั่เมืองเกี่ยวกบัอสรูร้ายจากบรรพกาลทโี่ผลอ่อกมาจากเขาอินวงัซานเหลา่เหยื่อผ้เูคราะห์ร้ายได้ ตงั้ ชื่อให้วา่ “มอนสตรัม” หรือ “อสรู กลาย” ในพระราชวงั เคนจอง องค์จกั พรรดิ จนุ จง ได้รวบรวมเหลา่ ทหารฝีมือดีออกมา เพื่อให้ไปค้นหาความจริงเกี่ยวกบัขา่วลอืบนเขาอินวงัซาน

ความกดดนัเริ่มทวีคณู เมื่อองค์เสนาบดีฝ่ายตรงข้ามได้ชีว้า่มลูเหตเุหลา่นเี้ป็นเพราะการไมม่คีวามสามารถในการปกครอง บ้านเมืองที่ดี รวมทงั้ ยงั ได้นาเอาความโกลาหลของประชาชนมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะทาให้ราชบลั ลงั ก์สนั่ คลอน จึงเป็นเหตุ ให้องค์จกัพรรดติ้องเร่งค้นหาความจริงเกี่ยวกบัขา่วลอืครงั้นี้พร้อมทงั้ปกป้องบลัลงัก์ของตนเอง

“การกลบัมาของนกัรบผ้ซูื่อสตัย์”

ในที่ชนบทอนัหา่งไกลยนุกยอมได้ใช้ชีวิตอยา่งราบเรียบกบัลกูสาวในวยั20ปีของเขามยองและอดีตมือขวาผ้จูงรักภกัดี ของเขาอยา่ ง ซงั ฮาน ชีวิตของพวกเขาเรียบงา่ ยผา่ นชีวิตไปแตล่ ะวนั กบั งานลา่ สตั ว์ เพื่อดารงชีพ วนั หนงึ่ เมื่อ มยองได้ พบวา่ มีผ้ชู ายคนหนงึ่ มาทาลบั ๆลอ่ ๆอย่หู น้าบ้านของนางหลงั จากทริปลา่ สตั ว์เธอเกือบที่จะยงิ ชายแปลกหน้าคนนี้เธอ มาทราบในภายหลงั วา่ เขาคือ พลทหารฮอ ที่รับหน้าที่เป็นผ้สู ง่ สารจากองค์จกั พรรดิ จนุ จง และเธอยิ่งตกใจยิ่งขนึ้ ไปอีก หลงัจากการปรากฎตวัขององค์จกัพรรดิที่เดินทางมายงักระทอ่มของนางนางแทบไมเ่ชื่อสายตาและไมรู่้วา่พอ่ของตนนนั้ เคยเป็นทหารผ้ยูิ่งใหญ่แหง่โชซอนอีกทงั้ยงัเคยเป็นองครักษ์ประจาราชวงศ์มยองได้รู้ด้วยวา่พอ่ของเธอถนูายพลจินยอง ทรยศ และใสร่ ้าย ทาให้ต้องสละตาแหนง่ ในครงั้ นนั้

องค์จกัรพรรดิได้สงั่ให้ยนุ กยอมกลบัสเู่มืองหลวงแม้วา่เขาไมเ่ต็มใจแตส่ดุท้ายก็ไมก่ล้าขดัคาสงั่องค์จกัพรรดิจากนนั้ เขาได้เดินทางไปยงัเมืองหลวงพร้อมกบัมยองและซงัฮานเป็นเวลากวา่10ปืทเี่ขาไมไ่ด้กลบัสเู่มอืงหลวงตอนนเี้ขาต้อง

กลบั มาอีกครัง้ พร้อมภาระหน้าทอี่ นั ใหญ่หลวง เมื่อเขากลบั มาถงึ เมืองเขาได้พบกบั บ้านเมืองที่วนุ่ วาย ความรุนแรง และ ความแร้ นแค้ นของประชาชนภายในเมือง..

“หลกัฐานคนหรืออสรูร้าย”

ในวนั ที่ฟ้ าหมน่ ฝนเทไมข่ าดสาย ยนุ กยอม, มยอง, ซงั ฮาน และ พลทหารฮอ ได้ไปสบื คดีในที่ผ้คู นถกู สงั หารใกล้กบั ประตทู า่ ดอนอยุ กลมุ่ นกั เวทย์ทกี่ าลงั ประกอบพิธีถกู ฆา่ ตายอยา่ งโหดเหยี้ มเหมือนกบั ฉากที่หลดุ มาจากฝันร้ายร่างกาย ถกู ฉีกขาดเป็นชิน้ ๆ เลอื ดกระจายนองเต็มทกุ ที่ หลงั จากทดี่ หู ลกั ฐานอยา่ งถี่ถ้วน ยนุ กยอม ยืนยนั วา่ นี่เป็นฝีมือของมนษุ ย์ ไมใ่ ช่อสรู ที่ทาแบบนี้แล้วใครกนั แนท่ ี่อยเู่ บอื้ งหลงั การสงั หารโหดครัง้ นี้

ในวนั เดียวกนั กลมุ่ ทหารกองทพั หนงึ่ ได้ถกู โจมตีโดยอสรู ร้าย และเหยื่อถกู ขยา้ ฉีกขาดเป็นชิน้ ๆ ในขณะที่พวกเขากาลงั เคลอื่นพลผา่นเขาอินวงัซานเหยอื่รายหนงึ่ได้หนีรอดออกมาได้และออกไปป่าวประกาศกลางเมืองวา่“อสรูกลาย!”ก่อนที่ เขาจะล้มฟบุไปและเสยีชีวิตในเวลาตอ่มา

ยนุ กยอม ได้เดินทางไปยงั สถานที่เกิดเหตนุ นั้ แตค่ รงั้ นเี้ขาพบวา่ มนั ไมใ่ ช่ฝีมือมนษุ ย์ แตก่ ลบั พบหลกั ฐานอยา่ งเช่นเมือก ของสตั ว์ประหลาดกระจายไปทวั่ พนื้ ที่หรือวา่ นี่จะเป็น”อสรู กลาย”ที่ผ้คู นกลา่ วถงึ

“การค้นหาได้เริ่มขนึ้ที่เขาอินวงัซาน”

องค์จกั พรรดิได้เกณฑ์ทหารและประชาชนมาเพื่อค้นหาตวั สตั ว์ประหลาด กลมุ่ ประชาชนนนั้ นาโดย ยนุ กยอม พร้อมด้วย มยอง และ ซงั ฮาน สว่ นหนว่ ยค้นหาของทหารนาโดนนายพล จิน ยอง ความกดดนั ได้เพิ่มขนึ ้ เรื่อยๆ จากกลมุ่ ประชาชน และกลมุ่ หทารที่ไมค่ อ่ ยเข้ากนั ดนี กั เมื่อเข้าไปในป่าลกึ ขนึ้ ๆ ทงั้ 2 กลมุ่ ต้องผงะ กบั กลนิ่ คล้งุ โชย ยนุ กยอม ได้พบเมือกอีก ครัง้ มนั คือสตั ว์ร้าย หรือมนั คือ อสรู กลาย กนั แน่ เมื่อเดินลกึ เข้าไป ลงุ แก่คนหนงึ่ ได้พลดั หลงกบั กลมุ่ ทกุ คนจงึ ได้ร่วมกนั ออกค้นหาลงุคนนนั้แล้วพวกเขาก็ได้พบกบัซากกระดกูของสตัว์มากมายหลายชนิดยงิ่ไปกวา่นนั้คอืการได้พบรอยเท้าอนั มหมึาของอสรูร้าย

ขณะที่ยนุ กยอมกาลงัศกึษาหลกัฐานอยนู่นั้เขาก็ได้ตกกลายเป็นเป้านิ่งของกลมุ่ทหารที่นาโดยยนิ จองที่พยายามจะ ผลกัเหลา่ประชาชนให้ตกไปยงัหลมุมหมึาทเี่ต็มไปด้วยซากศพมนษุย์

“อะไรอยขู่ ้างลา่ ง”

เมื่อประชาชนถกู ล้อมหน้าล้อมหลงั ด้วยทหาร พวกเขาถกู ผลกั ให้ตกลงไปยงั หลมุ มหมึ านนั้ ยนุ กยอม และ ซงั ฮาน ได้ปีน ลงไปเพื่อช่วยเหลอื ประชาชน ขณะนนั้ เอง พวกเขาจงึ ได้เจอกบั เงามืดที่โผลอ่ อกมาจากถา้ แตม่ นั ไมใ่ ช่อสรู กลาย มนั คือลงุ แก่ที่หายไป เขาบอกวา่ ตอนนเี้ราอยใู่ นถา้ ของอสรู กลาย ปีศาจร้ายมีอยจู่ ริง เขาเร่งให้ทกุ คนรวมไปถึง ยนุ กยอม อาพราง ตนเองด้วยการทาให้ตวัเองนนั้เปรอะเปือ้นไปกบัเมือกข้นของปีศาจร้ายเพื่อที่จะอาพรางพวกเขาไปจากมนัอสรูกลายมี สายตาทยี่ ่าแย่ ดงั นนั ้ มนั จะอาศยั กลนิ่ ของมนษุ ย์เพื่อโจมตี

ไมน่ าน อสรู กลาย ได้ปรากฏตวั ขนึ้ ครัง้ แรก มยองได้ประชนั หน้ากบั อสรู ร้ายนเี้ป็นครัง้ แรก เธอแทบจะกลนั้ หายใจไว้ไมอ่ ยู่ ทนั ใดนนั้ ยนุ กยอม ได้รู้สกึ ถึงลมเลก็ ๆ ผา่ นหน้าเขาไป ทาให้เขาได้เห็นช่องวา่ งเพื่อที่จะหนีรอดออกไปจากถา้ แหง่ นี้

“ความลบัของลงุแก่”

ผ้คูนได้หนีเข้ามายงัทางระบายนา้เกา่ที่ถกูสร้างขนึ้โดยมนษุย์ไมม่ีใครในกลมุ่รู้เลยวา่ที่นี่คือที่ไหนเว้นแตล่งุแก่คนนนั้ที่ เหมือนกบัวา่เขารู้จกักบัที่นี่ดีเขาเดินนายนุกยอมไปตามทางระบายนา้เพอื่ไปพบกบัห้องโถงโบราณขนาดใหญ่โต“ที่นี่ คือห้องโถงโจจนุ”ลงุแก่พดู เขาเผยวา่อดีตพระเจ้าย็อนซนั เป็นผ้สูร้างสถานที่แหง่นี้เพื่อเก็บสตัว์ประหลาดเอาไว้เมื่อพระ เจ้าย็อนซนั ได้ถกูก่อกบฏสตัว์ทงั้หลายได้ถกูสงัหารไปจนสนิ้เหลอืเพียงตวัเดียวที่หลดุรอดไปได้นนั่คืออสรูกลายตนนี้ และเขาได้บอกเส้นทางลบั ที่จะนาไปสรู่ าชวงั โจ จนุ

“อสรูออกจากถา้แล้ว”

ลงุ แก่ได้หลอกลอ่ ให้อสรู กลาย กลบั มาสกู่ รงขงั เกา่ ของมนั แตม่ นั ได้ทาลายกรงอยา่ งยอ่ ยยบั และปีนออกไปยงั ราชวงั ผา่ น ทางเส้นทางลบั มนั เริ่มทาลายทกุ สงิ่ ตอ่ หน้า ทาให้ทหารในราชวงั ต้องขวญั ผวา ไมน่ านราชวงั ได้ถกู ทาลายและรายล้อมไป ด้วยเปลวเพลงิ ความโกลาหลเกิดขนึ้ ทกุ จดุ ของราชวงั ทหารกรีดร้องและวงิ่ หนีเอาชีวติ รอด ยนุ กยอม รู้วา่ ราชวงั คือหวั ใจ ของประเทศชาติ เขาจาต้องรักษามนั ไว้ ในขณะเดยี วกนั นายพล ชิม อนุ ได้เห็นความโกลาหลของบ้านเมือง เขาจึงได้อาศยั จงั หวะนใี ้ นการพยายามที่จะโคน่ ราชบลั ลงั ก์

“การปะทะที่พร้อมพลกิ หน้าประวตัิศาสตร์”

เมื่อ ยนุ กยอม ได้เข้าไปในราชวงั เพื่อปกป้ ององค์จกั พรรดิ เขาต้องปะทะกบั นายพล ชิม อนุ ที่ก่อกบฏและจบั องค์ จกัรพรรดเิป็นตวัประกนัเขาอ้างวา่ตนมีสทิธิอยา่งชอบธรรมที่จะขนึ้ครองบลัลงัก์แตท่นัใดนนั้อสรูกลายได้เข้าใกล้พวก เขาเข้าไปทกุ ที ยนุ กยอม จะสามารถชว่ ยเหลอื องค์จกั พรรดิ ได้หรือไม่ แล้ว มยอง, ซงั ฮาน และ พลทหารฮอจะปกป้ อง ประชาชนจากอสรูร้ายได้มากแคไ่หน

เกี่ยวกบัภาพยนตร์

หลงั ความสาเร็จของภาพยนตร์ Train to Busan ได้เป็นจดุ เริ่มต้นมิติใหมข่ องภาพยนตร์เกาหลี จากภาพยนตร์โรแมนตกิ คอมเมดี้หรือภาพยนตร์ย้อนยคุที่พดูถึงการแยง่ชิงบลัลงัก์ได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ที่เน้นงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่โดด เดน่ ในปีที่ผา่ นมา Along with the Gods ก็สามารถสร้างสถิติใหมข่ องรายได้ภายในประเทศได้อยา่ งมากมาย ดงั นนั้ แล้ว จึงเป็นงานที่หนกัหนว่งของเหลา่โปรดิวเซอร์ทงั้หลายจงแทวอนคือหนงึ่ในโปรดิวเซอร์ไฟแรงแหง่ยคุนี้เขาเพิ่งผา่นงาน ภาพยนตร์ที่ไปคว้าดาราฮอลลวี ดู มาร่วมแสดงอยา่ ง เลยี ม นีสนั ในเรื่อง Operation Chromite ในปี 2016 และมองหา แนวทางใหมๆ่ ในการทางาน จนกระทงั่ เขาได้พบกบั โฮ จง ฮอ ผ้กู ากบั ที่ผา่ นงานอยา่ ง Countdown และ The Advocate: A Missing Body มาแล้ว

โฮ จง ฮอ เป็นนกั อา่ นที่ชอบค้นคว้าประวตั ิศาสตร์ โดยเฉพาะประวตั ิศาสตร์ชาติของเขาเอง “มนั เป็นเรื่องที่เลา่ ยงั ไงก็ไมม่ ี วนัหมดวา่ชาติของเราได้ล้มและกลบัมาสคู่วามรุ่งเรืองได้กี่ครงั้แล้วและแตล่ะครัง้สงิ่ที่ทาให้ชาติเรากลบัคืนมาอีกครงั้คือ ประชาชน”ฮอได้กลา่ วเขามีไอเดียและได้ไปสะดดุ กบั คาๆหนงึ่ ในพงศาวดาร“MULGWE”ซงึ่ เป็นคาสองคาที่‘MUL’ หมายถึง’สงิ่’และ’gwe’หมายถงึ‘แปลก’ซงึ่รวมกนัแล้วหมายถงึ“สงิ่แปลกประหลาด”ที่อธิบายอยใู่นพงศาวดารมนั ไมไ่ด้ใสร่ายละเอยีดที่ชดัเจนวา่สงิ่นคี้ืออะไรกนัแน่จงึเป็นจดุเริ่มต้นให้กบั ฮอวา่หรือที่จริงแล้วมนัคือบางสงิ่ที่ไมส่ามารถ อธิบายเป็นคาพดูได้แล้วผนวกเข้ากบัจิตนาการของฮอวา่หรือที่แท้จริงแล้วมนัคืออสรูปีศาจที่นา่กลวัทสี่ามารถล้มล้าง ราชวงศ์และทาลายบ้านเมอืงครงั้นไี้ด้หรือไม่

จินตนาการของ ฮอ ไมไ่ ด้เจาะจงวา่ มนั คือตวั อะไรกนั แนใ่ นตอนแรก เขารู้แคว่ า่ มนั จะต้องนา่ เกรงขาม มีร่างกายที่ดาทมิฬ และเป็นที่ขยะแขยงของคนทวั่ไปที่เมื่อได้เจอกบัมนัตวัตอ่ตวัแล้วจะต้องยืนแข็งทื่อด้วยความหวาดกลวัแตส่งิ่ที่ทาให้ ปีศาจเรื่องนแี้ตกตา่งจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆก็คือการที่หนงัเรื่องนจี้ะเป็นการเลา่เรื่องของสตัว์ประหลาดผสมผสานไปกบั เรื่องจริงทางประวตัศิาสตร์มนัเป็นเรื่องที่เกิดในยคุราชวงศ์โชซอนบ้านเมืองกาลงัเกิดกลยีคุ มีเรื่องของการพยายามแยง่ ชิงอานาจการปกครอง และมนั จะยิ่งเพมิ่ ความตรึงเครียดมากแคไ่ หนถ้าหากมนั มีสตั ว์ประหลาดทพี่ ร้อมจะมาทาลาย บ้านเมืองให้สนิ้ ซากจงแทวอนมองเห็นถงึ ความเป็นไปได้และความแปลกใหมข่ องภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจงึ ไมล่ งั เลทจี่ ะ ร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนเี้ลย“มนั คือความแปลกใหม่เราไมเ่คยเจอหนงัแฟนตาซีโดยเฉพาะการที่มีอสรูกายในเรื่อง แล้วไปอ้างองิกบัประวตัิศาสตร์มนัจึงนา่ดเูข้าไปใหญ่แฟนหนงัที่อยากดหูนงัประวตัิศาสตร์ก็ต้องหนัมาดวูา่มนัเป็นไปได้ ด้วยเหรอแฟนหนงัไซไฟก็จะไมบ่น่ถึงความนา่เบื่อของเรื่องราวที่พดูเรื่องประวตัิศาสตร์ผมมองวา่มนันา่สนใจมากเลยละ่” ฮอยงั กลา่ วอกี วา่ “ผมชอบหนงั เรื่องTheHost มนั เป็นหนงั ไซไฟที่ผมรักมากที่สดุ ในหนงั ยคุ นี้ตอนนนั้ ที่เข้าฉายมนั ลา้ มาก งานซจี ีที่ดีมากๆ มนั ทาให้หนงั เรื่องนนั้ ประสบความสาเร็จไปทวั่ โลก แตห่ นงั เรื่องนนั้ ฉากหลงั มนั คือโลกในยคุ ปัจจบุ นั ผมเลยคิดวา่ถ้ามนัเกิดในยคุอดตีละ่ มนัจะนา่สนใจมากแค่ผมแคค่ิดเลน่ๆในตอนนนั้ แตส่ดุท้ายผมกลบัได้มาทามนัจริงๆ มนัเลยกลายเป็นเรื่องที่เหลอืเชื่อ”

เมื่อภาพยนตร์ได้รับไฟเขียวจากสตดูิโอสงิ่ที่พวกเขาต้องการคือตวัละคร“พวกเขายอมลงทนุในงานของเราด้วยไอเดียแรก แตก่ ารทจี่ ะทาให้หนงั ดีได้นนั้ เราต้องอาศยั บทภาพยนตร์ที่ดี การอ้างองิ ประวตั ศิ าสตร์อยา่ งเดยี วมนั ไมเ่ พียงพอ มนั จาเป็น ที่จะต้องมีตวัละครที่โดดเดน่ไมแ่พ้กนัเราจงึคิดถึงทมีนกัลา่”

เมื่อมนั มีปีศาจ มนั จาเป็นที่จะต้องมีนกั ลา่ และการฟอร์มทีมนกั ลา่ นนั้ จะต้องมีตวั ละครแบบไหนบ้าง ในโลกของภาพยนตร์ แนน่ อนเราต้องมีพระเอกที่เฉลยี วฉลาด วางแผนได้เกง่ กาจ ไหวพริบดี เป็นผ้นู าได้ ในตอนแรกที่เขียนบทพวกเขาต้องการ ให้จงุ วูซุงมารับหน้าที่เป็นนกั แสดงนาเพราะเขามคี วามเพยี บพร้อมทงั้บคุ ลกิ และหน้าตาแตส่ ดุ ท้ายแล้วก็ต้องปฏิเสธ ไปเพราะคิวงานไมต่ รงกนั พวกเขาจึงหนั ไปหานกั แสดง คิม มยอง มิน ที่กาลงั โดง่ ดงั สดุ ขีดจากภาพยนตร์เรื่อง Detective Kภาพยนตร์วา่ ด้วยการสบื คดีตา่ งๆและมนั เป็นภาพยนตร์ย้อนยคุ เช่นเดียวกบั Monstrumทาให้โฮจงฮอจินตนาการ ถึงตวั ละครที่เขาอยากให้เป็นได้ไมย่ ากนกั แตง่ านใหญ่คือการทาให้ คิม มยอง มิน ปรับตวั ให้เข้ากบั บทที่จริงจงั มากกวา่ เดิม

แตท่ ีมจะสมบรู ณ์ได้อยา่ งไรถ้าขาดตวั ละครอื่น ตวั ละครที่เป็นลกู สาวของยนุ กยอม อยา่ ง “มยอง” จะต้องมคี วามปราด เปรียววอ่งไวและสามารถชีเ้ป้ายงิธนไูด้อยา่งแมน่ยาเพราะเธอนนั้เติบโตมาทา่มกลางการใช้ชีวติกลางป่าเขาที่หา่งไกล สงิ่ ที่เรียนรู้มาตงั้ แตเ่ ด็กคือการเป็นนกั ลา่ การยงิ ธนทู ี่แมน่ ยาจึงเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเธอ พวกเขาโชคดีมากที่ ได้อีฮเยรีนกัร้องวงเคป๊อบจากเกาหลทีี่โดง่ดงัอยา่งวงGirl’sDayเธอผา่นงานการแสดงละครมาแล้วหลายเรื่องและครัง้ นจี้ะเป็นการแสดงในภาพยนตร์ครัง้แรกของเธอ”เราโชคดีที่ได้เธอมารับบทในเรื่องนี้ด้วยประสบการณ์การแสดงที่ไมไ่ด้ เยอะมาก แตเ่ มื่อเธออยตู่ อ่ หน้ากล้องแล้วมนั ดเู ป็นธรรมชาตมิ ากๆ เราแทบจะไมต่ ้องโค้ชอะไรเธอมากมายเลย” โฮ จง ฮอ กลา่ ว

และผ้ทูี่ขาดไมไ่ด้เลยคือนกัส้ทูี่แขง็แรงกายาพร้อมที่จะปะทะกบัศตัรูซงึ่หน้าได้อยา่งบทซงัฮานมอืขวาและเพื่อนที่ จงรักภกัดตีอ่ ยนุ กยอม”ในหนงัเราขาดตวัละครนไี้มไ่ด้เช่นเดียวกบัชีวติจริงเราต้องการให้มคีนประเภทนรี้วมอยดู่้วย และในที่สดุพวกเขาจึงได้ทงั้3คนนลี้งตวัอยใู่นบทที่มีความสมัพนัธ์ซงึ่กนัและกนั ยนุ กยอมคืออดีตผ้พูิทกัษ์ราชวงศ์แต่ วนั หนงึ่ เขาถกู ทรยศจากหนงึ่ ในข้าราชการ จงึ ทาให้เขาจาเป็นต้องเลอื กเส้นทางสนั โดษและไปอยใู่ นหบุ เขาอนั หา่ งไกล เขา มีลกูสาวทชี่ื่อวา่มยองเธอถกูฝึกให้เป็นนายพรานมาตงั้แตเ่ด็กเพราะอาชีพหลกัของพวกเขาคือการลา่สตัว์ป่ามาเพื่อยงั ชีพ ซงั ฮาน คือมือขวาและเพื่อนที่ซื่อสตั ย์ตอ่ ยนุ กยอม เขามกั จะออกตวั ลยุ ปะทะกบั คนอื่นแทนยนุ กยอม ทงั ้ 3 อยกู่ นั อยา่ งสนั โดษ จนกระทงั่ วนั หนงึ่ องค์จกั พรรดิได้มีคาสงั่ ให้ยนุ กยอม ต้องกลบั เข้าสเู่ มืองหลวงอีกครัง้ เพราะขา่ วลอื ถึงเรื่อง สตั ว์ประหลาดที่ออกมาฆา่ ผ้คู น เขาสงั่ ให้ ยนุ กยอม สบื หาความจริงก่อนที่เรื่องทงั้ หมดจะบานปลายจนเกินควบคมุ ยนุ กยอมลงัเลที่จะเข้าเมืองในตอนแรกแตย่งัภกัดีตอ่องค์จกัพรรดิอยจู่ึงไมม่ีทางเลอืกอื่นนอกจากทาตามคาสงั่เพื่อสบืค้น เรื่องราวและเขาจะต้องผงะเมื่อต้องเจอกบัความจริง

โดยปกติแล้วเราจะได้เห็นภยั อนั ตรายจากหนงั ประวตั ิศาสตร์ในเรื่องการแก่งแยง่ ชิงอานาจซงึ่ เป็นความขดั แย้งภายในที่ รุนแรงของบคุคลเสยีมากกวา่แตก่บัภาพยนตร์เรื่องนี้มนัยงัได้สร้างความตึงเครียดจากภยัอนัตรายจากภายนอกวงัด้วย

อสรู ร้าย เม่ือความขดั แย้งทงั้ สองตา่ งรวมกนั ภยั อนั ตรายท่ีไมค่ าดคิดได้เพิ่มขนึ้ ทวีคณู ยนุ กยอม จาเป็นท่ีจะต้องลา่ ใน ขณะเดียวกนัเขาก็ต้องปกป้องราชบลัลงัก์ไปพร้อมกนั น่ีจึงเป็นสง่ิท่ีทาให้หนงัเรื่องนนี้า่สนใจมากยง่ิขนึ้ไปอีก

เม่ือพดู ถึงงานด้านคอมพวิ เตอร์กราฟฟิก จงแทวอน กลา่ ววา่ “ด้วยความท่ีเราต้องการความสมจริง และความยง่ิ ใหญ่ อลงัการเราจึงจาเป็นอยา่งยงิ่ที่จะต้องหาทมีงานชนั้นาของโลกภาพยนตร์เราเฟ้นหามาหลายที่แตส่ดุท้ายเรากลบั
ประทบั ใจการร่างโครงอสรู ที่บริษัท MOFAC มาก เราให้พวกเขาทาในสงิ่ ทถี่ นดั ก่อน เราให้เขาดราฟท์ตวั ละครอสรู ร้าย เป็น ภาพสเก๊ตช์ โดยคาบอกเลา่ ของ ฮอ วา่ มนั จะต้องเป็นแบบไหน” ฮอ เพียงแคพ่ ดู วา่ มนั เป็นสตั ว์โบราณ นา่ กลวั ดาทมิฬ ไม่ วา่ใครก็ตามทเี่ผชิญหน้ากบัมนัจะต้องขนลกุขนพองเพียงเทา่นนั้MOFACก็สร้างตวัสเก๊ตช์นนั้จนเสร็จสมบรูณ์ทงั้จงแท วอน และ ฮอ ชอบมนั มาก พวกเขาจงึ ตกลงทเี่ ชื่อใจบริษัทนใี ้ นการทางานภาพยนตร์เรื่องนี ้

เกี่ยวกบัทีมสร้างสเปเชี่ยลเอฟเฟกซ์

MOFAC–บริษัทที่ตงั้อยใู่จกลางกรุงโซลบริหารโดยผ้เูชี่ยวชาญกวา่ 200คนทมุ่ เทให้กบั งานด้านนวตั กรรมศิลปะ MOFAC เป็นผ้สู ร้างงาน สเปเชี่ยลเอฟเฟกซ์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ก่อตงั้ ขนึ้ ในปี 1994 และได้ก้าวเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ ใหญ่ที่สดุ ของทวีปเอเชีย จนกระทงั่ ได้ขยายสาขาไปอยทู่ ี่รัฐแคลฟิ อร์เนีย ในสหรัฐฯ ปัจจบุ นั มีผลงานทงั้ ในภาพยนตร์ เกาหลี จีน และ ภาพยนตร์ฮอลลวี ดู หลายเรื่อง ผลงานที่โดดเดน่ จากประเทศเกาหลคี ือภาพยนตร์เรื่อง Roaring Current, Sector7และที่โดง่ดงัและได้รับรางวลัสาขาสเปเชี่ยลเอฟเฟกซ์มากที่สดุจากภาพยนตร์เรื่องHaeundae

นอกจากนนั้ ยงั รับงานของฝั่งจีนและฮ่องกงอยา่ งDetectiveDee:RiseoftheSeaDragon,TheMonkeyKing2,The Taking of Tiger Mountain, The Crossing และผลงานภาพยนตร์ฮอลลวี ดู เรื่อง Last Knights

เกี่ยวกบันกัแสดง คิมมย็องมินรับบทยนุ กยอม

นายทหารผ้จูงรักภกัดีขององค์จกัรพรรดิจนุจงหนงึ่ในนกัรบที่ดีทสี่ดุของราชวงศ์โชซอนเทา่ทเี่คยมมีาก่อนหน้านเี้ขาคือ องครักษ์ประจาราชวงศ์แตก่ลบัรู้สกึผิดหวงัเมื่อทราบวา่องค์จกัพรรดิถกูใช้เป็นเครื่องมือเพยีงเพอื่ผลประโยชน์ทาง การเมืองเขาจากราชวงัและไปอาศยัอยบู่นหบุเขาพร้อมกบัลกูสาวนามวา่ มยองและมือขวาของเขาชื่อซงัฮานเพื่อไป ใช้ชีวิตเงียบสงบด้วยการเป็นนายพราน แตแ่ ล้วสบิ ปีให้หลงั เมื่อเกิดขา่ วลอื เกี่ยวกบั อสรู ร้ายที่มาทาให้ประชาชนหวาดผวา องค์จกั พรรดิ จนุ จง จึงได้ขอความช่วยเหลอื จาก ยนุ กยอม เพื่อยตุ ิเหตกุ ารณ์ที่ไมส่ งบครงั้ นี้ยนุ กยอม จึงตดั สนิ ใจกลบั ไป ที่เมืองหลวงเพื่อค้นหาความจริงของสตัว์ประหลาดลกึลบัตวันนั้และนนั่เป็นเสมือนบททดสอบความภกัดีของเขาตอ่การ ปกป้องราชบลัลงัก์จนุจงเพื่อไมใ่ห้ถกูโคน่ล้ม

ผลงานที่ผา่ นมา
ปี2018 DETECTIVE K: SECRET OF THE LIVING DEAD (Dir. KIM Sok-yun) ปี2017 V.I.P.(Dir.PARKHoon-jung)
ปี2017 A DAY (Dir. CHO Sun-ho)
ปี2012 DERANGED(Dir.PARKJung-woo)

อี ฮเยรี รับบท มยอง

บตุ รสาวของยนุ กยอมผ้เูชี่ยวชาญศิลปะการตอ่ สู้ รวมทงั้มีความชานาญทงั้ด้านการยงิ ธนแู ละการใช้ดาบนอกจากนเี้ธอ ยงัเรียนรู้ด้านการแพทย์ด้วยตวัเองจนเชี่ยวชาญถกูเลยี้งและเติบโตในเทือกเขาที่หา่งไกลมยองกระตือรือร้นที่จะสารวจ โลกและตื่นเต้นจนออกหน้าเมื่อมขีา่วการปรากฏตวัของสตัว์ประหลาดซงึ่จะเป็นการนาพอ่ของเธอกลบัไปสเู่มืองหลวงอกี ครัง้เธอยงัร่วมการสบืค้นหาความจริงเกี่ยวกบัสตัว์ประหลาดร่วมกบัพอ่อีกด้วย

ผลงานที่ผา่ นมา
ปี 2018 TWO COPS (TV) (Dir. OH Hyun-jong) ปี 2016 REPLY 1988 (TV) (Dir. SHIN Won-ho)

ชเว อู ชิก รับบท เจ้าหน้าที่ฮอ

เจ้าหน้าที่ราชสานกั และเป็นผ้สู ง่ สารของกษัตริย์ ยนุ กยอม ฮอทาให้ ยนุ กยอม นกึ ถึงตวั เขาเองในอดีต นายทหารหนมุ่ ผู้ แข็งแกร่งและทมุ่ เทให้กบั ความยตุ ิธรรม ฮอเป็นนกั รบทเี่ ชี่ยวชาญศิลปะการตอ่ ส้แู ละเป็นหนงึ่ ในนกั ตอ่ ส้ทู ี่ ยนุ กยอม ให้ ความเชื่อใจที่สดุ ถึงแม้จะมีความกล้าหาญในการตอ่สู้แตเ่ขาก็ไมก่ล้าหาญพอที่จะแสดงออกถงึความรักที่มตีอ่ มยองคน ที่เขาตกหลมุรักตงั้แตแ่รกเห็นแตอ่ยา่งไรก็ตามเขากาลงัจะเข้าสชู่่วงเวลาที่สาคญัเพื่อที่จะปกป้องยนุกยอมและมยอง ให้พ้นจากอนัตราย

ผลงานที่ผา่ นมา
ปี 2017 OKJA (Dir. BONG Joon-ho)
ปี 2016 TRAIN TO BUSAN (Dir. YEON Sang-ho)